AD nen xem lai van exp trong game vi sv lag wai đánh k chết nen trian rs rất lâu nên mong AD tang e cho ae chơi
MU it ng ae van cố ngắn duy trùy k bỏ ad mà nen AD xem lai van de tag cho ae trian nhanh và có tiem de di săn kiếm đồ
than
mem tâm huyết